POLECENIA WEWNĘTRZNE

monitoring pozycji
Po włączeniu komputera, do pamięci wewnętrznej zostaje wczytany system operacyjny, a z nim plik command.com, w którym zawarte są wszystkie komendy wewnętrzne systemu; plik ten jest przechowywany w pamięci komputera. Oto podstawowe komendy wewnętrzne:
Zmiana bieżącego dysku z A na C
A> zgłoszenie dysku A jako bieżącego
A>C: zmiana z a na c

============================================================================
cd\ - powrót do głównego katalogu danego dysku.
cd.. - powrót do katalogu nadrzędnego.

-----------------------------------------------------------------------------
C:\> - bieżący katalog główny
C:\>cd nowy_kat - zmiana z katalogu bieżącego na katalog o nazwie nowy_kat
C:\nowy_kat\> md nowy_kat zgłoszenie nowego katalogu
C:\nowy_kat\> cd.. lub cd\ wyjście z katalogu
===================================================================
BREAK --- Załącza i wyłącza możliwość przerwania danej komendy za pomocą kombinacji CTRL-C, jeśli po BREAK następuje odpowiednio ON lub OFF. Podanie samego wyrażenia BREAK powoduje wyświetlenie aktualnego statusu. Przykład:
BREAK ON
BREAK OFF

======================================================================================================
CHDIR lub CD --- Zmienia aktualny katalog zgodnie z podaną ścieżką dostępu. Przykład:
CD\BIN\USER
======================================================================================================
CLS --- przeprowadza wyczyszczanie całego ekranu
======================================================================================================
COPY --- Kopiowanie pliku lub połączenie dwóch plików. Opcja /A zapewnia przy tym, że kopiowanie plików tekstowych zostaje zakończone wraz z pojawieniem się CTRL - Z; opcja B zapewnia natomiast, że także znaki CTRL - Z podlegają kopiowaniu. W przypadku połączenia plików ustawiona jest z góry opcja /A, poza tym opcja /B. Przykład:
COPY B: TEXT plik TEXT zostaje pobrany z napędu B i skopiowany na dysku umieszczonym w napędzie wybranym wcześniej
COPY *.*B: wszystkie pliki z przedłużeniem nazwy zostają pobrane z aktualnego napędu i skopiowane za pomocą napędu B
COPY TEXT + INFO do pliku TEXT zostaje dołączony plik INFO; w wyniku tego plik TEXT stanie się oczywiście dłuższy
DISKCOPY -Dyskietka źródłowa jest kopiowana na dyskietkę wynikową; ta ostatnia jest w razie potrzeby formatowana.

Składnia DISKCOPY [d1:[d2]] [/1] [/V]

/1 pozwala na skopiowanie tylko pierwszej strony dyskietki.
/V służy do sprawdzenia, czy kopiowanie przebiegło poprawnie
======================================================================================================
CTTY --- Ustala miejsce, z którego system operacyjny MS - DOS przyjmuje komendy. Dopuszcza się nazwy CON (wstępne ustawienie, konsola), AUX, PRN i NUL.
======================================================================================================
DATE --- Wyświetlanie i ewentualna zmiana daty według formatu amerykańskiego ( miesiąc - dzień - rok lub miesiąc/dzień/rok ). Kolejny rok może być wprowadzony w postaci dwu- lub czterocyfrowej. Przykłady:
DATE 3-16-2001 ustawia datę na 16 marzec 2001 rok
DATE wyświetla datę.
======================================================================================================
DEL lub ERASE --- Kasowanie plików. DEL i ERASE wykonują te same funkcję. Przykłady:
DEL *. kasuje wszystkie pliki bez rozszerzenia
DEL *.* kasuje wszystkie pliki z rozszerzeniem
DEL B:NAME.TMP kasuje plik NAME.TMP w napędzie dyskowym B
DEL N? M kasuje wszystkie pliki, których nazwa składa się z trzech znaków, przy czym pierwszy jest N a ostatni M
DELTREE -- Polecenie usuwa katalog wraz z podkatalogami i inną zawartością (deltree nazwa_katalogu)
Składnia: DELTREE [/Y] [d:] [ścieżka]
/Y - wykonanie polecenia DELTREE bez żądania potwierdzenia.
============================================================================
UNDELETE - Pozwala na odzyskanie usuniętych plików (pod warunkiem, że miejsce zajmowane przez te pliki nie zostało już zapisane inną zawartością).
UNDELETE [d:] [ścieżka] [pliki] [/LIST] [/ALL] [DT] [/DOS]
/LIST podaje jedynie wykaz plików dających się odzyskać
/ALL odzyskuje wszystkie dające się odzyskać pliki, bez potwierdzenia, korzysta z pliku informacyjnego, utworzonego za pomocą polecenia MIRROR
/DOS korzysta z informacji zawartych w katalogu bieżącym, zapisanych przez DOS
np. undelete a:\progr.pas
======================================================================================================
DIR --- Przedstawia pliki aktualnego lub specyfikowanego katalogu. Przykłady:
DIR wszystkie pliki aktualnego katalogu
DIR B:*.COM wszystkie pliki .COM w napędzie dyskowym B
DIR - Informacja o katalogu (nie wyświetla plików ukrytych)

Informacje o zawartości bieżącego dysku:
Nazwa dysku, katalog-nazwa pliku, długość w bajtach, data utworzenia, informacja o ilości wolnego miejsca na dysku.
Dir a:t*.* /w - wyświetlenie tylko nazw plików zaczynające się na literę t
C:\>dir a: - informacja o dysku A (bieżący dysk C)
C:\>dir/w - skrócona informacja dysku bieżącego C
/p - pełna imformacja z zatrzymaniem wyświetlania po zapełnieniu ekranu
/a - Wyświetla wszystkie pliki również ukryte
/v - - wyświetla wszystkie informacje o plikach, łącznie z atrybutami.
/s - wyświetla zawartość bieżącego katalogu i jego podkatalogów.
Np. DIR C: *.TXT/p spowoduje wyświetlenie wszystkich nazw mających rozszerzenie .TXT z katalogu bieżącego w napędzie C:
Użycie parametru ( Dir/o:porz ) powoduje wyświetlanie zawartości posortowanej według podanego porządku.
Wartości porz są następujące:
n - w kolejności alfabetycznej nazw
-n - w odwrotnej kolejności alfabetycznej
e - w kolejności alfabetycznej rozszerzeń nazw
-e - w odwrotnej kolejności alfabetycznej rozszerzeń
d - według daty od najstarszych
-d - według daty od najmłodszych
s - według rozmiaru od najmniejszego
-s -według rozmiaru od największego
g - najpierw katalogi potem pliki
-g - najpierw pliki potem katalogi
Na przykład polecenie Dir/o:d spowoduje wypisanie informacji o katalogi według daty od najstarszych.
======================================================================================================
ECHO ON/OFF --- Zwykle komendy z jednego pliku wykonywanego w trybie pracy Batch, ukazują sie równocześnie na ekranie monitora. ECHO OFF wyłącza wyświetlanie natomiast ECHO ON ponownie włącza ich ukazywanie na ekranie.
======================================================================================================
EXIT --- Tak jak w CP/M-Plus, także w MS - DOS procesor komend nie jest umieszczony na stałe w pamięci operacyjnej, lecz zawsze ładuje się jako plik o nazwie COMMAND.COM z dysku ( dyskietki systemowej ). W programie użytkownika należy to uczynić jawnie po zgłoszeniu się znaku zachęty napędu dyskowego (Np A>), w celu wywołania komend systemu MS - DOS Np. DIR. EXIT zapewnia następnie powrót do opuszczonego wcześniej programu użytkownika.
======================================================================================================
FOR...IN...DO --- Instrukcja pętli do automatycznego powtarzania komendy systemu MS - DOS. Podczas wprowadzania ręcznego należy użyć następującej składni: FOR% znak IN ( parametr komendy ) % znak. W przypadku pracy w trybie Batch należy zmienić poszczególne znaki i procentu na znaki podwójne (%%). "Znak" jest nienumerycznym znakiem ASCII i służy jako ( dowolnie wybrana ) nazwa zmiennej. Następujący przykład drukuje wszystkie pliki typu TXT występujące na dyskietce:
FOR%%IN (*.TXT) DO TYPE %% i
======================================================================================================
GOTO --- Skok do określonej pozycji w pliku Batch; do podania miejsca przeznaczenia jest wykorzystywany ciąg znaków ( etykieta ). Przykład:
:ABC zdefiniowanie etykiety w pliku Batch
...dalsze instrukcje
======================================================================================================
IF --- Instrukcja warunkowa dla pliku typu Batch. Warunek: EXIST NAME określa, czy występuje plik NAME. %n= = łańcuch sprawdza czy w zbiorze Batch podstawione parametry są równe ciągowi znaków "łańcuch". Stosując ERRORLEVEL można stwierdzić, czy wcześniejsza komenda ( Np BACKUP ) daje określony kod wyjścia ( Exit Code ). Przykłady:
IF NOT EXITST NAME ECHO GIBT ES NICHT Tekst "Gibt es nicht" jest wprowadzany, jeżeli plik NAME nie występuje w aktualnym katalogu
IF ERRORLEVEL 1 GOTO ABC Skok do etykiety ABC, jeżeli kod wyjścia poprzedniej komendy był równy 1.
======================================================================================================
MKDIR lub MD --- Dodanie nowej ścieżki katalogu. Przykład:
MD USER
======================================================================================================
PATH --- Umożliwia dostęp do nie rezydujących komend, podczas pracy w innej części katalogu o strukturze hierarchicznej, bez konieczności każdorazowego zapisu ścieżki przed komendami. Bez podania parametru zostanie przedstawiona aktualnie poszukiwana ścieżka. Komenda "PATH" ustawia ścieżkę na aktualny katalog. Przykład:
PATH \BIN\USER
======================================================================================================
PAUSE --- Umożliwia wstrzymanie operacji na pliku Batch z możliwością opcjonalnego przedstawienia tekstu. Wykonanie można przerwać po naciśnięciu klawisza CTRL - C lub kontynuować po użyciu dowolnego innego klawisza. Przykład:
PAUSE ABBRUCH MIT CTRL-C MOGLICH
======================================================================================================
REM --- Dopuszcza, dodawanie komentarzy o długości 123 znaków w wierszach komend MS - DOS.
======================================================================================================
REN (RENAME) --- Zmiana nazwy pliku lub grupy plików, przy czym ignorowane części pierwotnej nazwy pozostają bez zmian. Przykład zmiany
REN NAME1 NAME2
======================================================================================================
RMDIR --- Służy do kasowania ścieżki katalogu. W celu zabezpieczenia dopuszcza się kasowanie tylko takich katalogów, które nie zawierają plików ani podkatalogów. Przykład:
RMDIR \USER\HANS
======================================================================================================
SET --- Dopuszcza automatyczną zmianę ciągu znaków wprowadzanych z klawiatury na inny ciąg. W pliku Batch ciąg znaków należy zamknąć z obu stron znakiem procenta ( Np. %STRING% ). Dla uzyskania pry każdym wprowadzeniu znaków ABC ciągu DEF wystarczy podać:
SET ABC=DEF
======================================================================================================
SHIFT --- Ponieważ zwykle istnieje możliwość stosowania 10 parametrów podstawienia w pliku Batch ( %0...%9 ), możliwe jest przesuwanie ich numeracji przez powtórne wprowadzenie polecenia SHIFT. Przykładowo zakładamy występowanie następującego przyporządkowania:
%0="abc"
%1="def"
%2="ghi"
%3...9 brak przyporządkowania
Dla dodatkowego parametru zostało zarezerwowane miejsce.
======================================================================================================
TIME --- Wyświetlanie i ustawienie czasu zegarowego ( 24
TIME pokazuje czas
TIME 15 ustawia czas na godzinę 15.00
TIME 15.30 ustawia czas na godzinę 15.30
======================================================================================================
TYPE --- wyświetlanie zawartości pliku tekstowego. Przykład:
TYPE NAME.TXT
======================================================================================================
VER --- Pokazuje na ekranie monitora numer wersji systemu operacyjnego.
======================================================================================================
VERYFY ON/OFF --- Po komendzie VERIFY ON wszystkie pliki zapisane na dysku twardym lub dyskietce będą czytane i sprawdzane w celu zabezpieczenia. ( W efekcie zapis do pamięci trwa nieco dłużej). Ten kontrolny odczyt można ponownie wyłączyć przez wprowadzenie VERIFY OFF.
======================================================================================================
VOL lub VOLUME --- Pokazuje nazwę dysku
======================================================================================================
Centrumreklamy.com
Kreator stron internetowych - strona bez programowania