POLECENIA ZEWNĘTRZNE

monitoring pozycji
KASSIGN --- Skierowanie wszystkich odwołań z jednego napędu dyskowego na inny. ASSIGN bez podanych parametrów oddala wszystkie zlecenia. Przykład:
ASSIGN D:=C:
======================================================================================================
BACKUP --- Komenda ta służy do sporządzania kopii bezpieczeństwa zawartości dysku twardego. Istnieją tu następujące opcje:
/S kopiowanie dotyczy nie tylko plików należących do aktualnego katalogu, lecz także plików należących do innych katalogów, znajdujących się dalej
/M kopiowanie dotyczy tylko plików należących do aktualnego katalogu, które uległy zmianom w okresie od ostatniego wykonania komendy BACKUP
/A kopie wyspecyfikowanych plików zostają dołączone do dysku określonego komendą BACKUP
/P kopiowaniu podlega tyle plików, ile może się zmieścić na jednej dyskietce określonej komendą BACKUP
/D: kopiowanie dotyczy tylko tych plików, które zostały utworzone lub zmienione w czasie jaki upłynął od podanej daty
/T: kopiowanie dotyczy tylko tych plików, które zostały utworzone lub zmienione w okresie, jaki minął od podanej chwili czasowej ( porównaj TIME )
/L: zaznacza w podanej nazwie pliku, że sporządzona została kopia bezpieczeństwa
/R kopiowanie nie dotyczy tych plików, do których można się odwołać w celu przeprowadzenia na nich zapisu.
Za pomocą komendy IF można po zakończeniu realizacji komendy BACKUP określić wartość "kodu wyjściowego". Kod ten może przyjmować cztery wartości:
0 bez błedów
1 nie zostały odnalezione żadne pliki
3 proces kopiowania został przerwany przez użytkownika
4 proces kopiowania został przerwany z powodu błędu
Przykład:
BACKUP C:*.COM A:
Wszystkie pliki typu .COM znajdujące się na dysku twardym (C) zostają przeniesione na napęd A i tam skopiowane
BACKUP C:*.*A:/M
wszystkie pliki, które uległy zmianie do momentu ostatniej komendy BACKUP, zostają skopiowane z dysku twardego C na dyskietce przynależnej napędowi A
======================================================================================================
CHKDSK ---- powoduje wyświetlanie statusu określonego napędu dyskowego, pliku lub też grupy plików. Za pośrednictwem opcji /F system MS - DOS koryguje automatycznie błędy powstałe przy wprowadzaniu z klawiatury, Np błędy w określeniu napędu dyskowego.
======================================================================================================
COMP --- Porównanie dwóch plików
COMP A:*.TXT B: porównuje wszystkie pliki typu .TXT znajdujące się na dyskach umieszczonych w napędach A i B
======================================================================================================
DISKCOMP --- Porównuje ze sobą zawartość dwóch dyskietek ( nie działa na twardych dyskach ). Opcja /1 porównuje tylko pierwszą stronę dyskietki; wprowadzenie /8 ogranicza porównanie do ośmiu sektorów na ścieżkę, także w przypadku stosowania DISKCOMP A: B:
======================================================================================================
DISKCOPY --- Służy do kopiowania z jednej dyskietki na drugą, ścieżka po ścieżce, sektor po sektorze; w tym celu należy podać numer napędu dyskowego, źródłowego i przeznaczenia. ( Typ w zależności od rozmieszczenia plików na dysku funkcja DISCOPY A: B:
======================================================================================================
EXE2BIN --- Przekształca pliki z programami maszynowymi przemieszczalnymi typu EXE, wytwarzanymi Np. przez program łączący asemblera Microsoft Macro - 86, na pliki typu COM. Plik nie powinien być dłuższy niż 64 Kbajty. Komenda EXE2BIN NAME pobiera plik NAME.EXE i generuje z niego NAME.COM.
======================================================================================================
FDISK --- Wyświetlanie lub zmiana sposobu zarządzania plikami na zainstalowanym twardym dysku. Program FDISK jest obsługiwany przy pomocy menu, i umożliwia, Np. wykorzystanie tylko części twardego dysku dla systemu MS - DOS, inna część może być udostępniona dla innego systemu operacyjnego.
======================================================================================================
FIND --- Wyświetla wszystkie wiersze plików, zawierające wyspecyfikowany ciąg znaków. Opcje: /V wyświetla odwrotnie wszystkie wiersze nie zawierające łańcucha. /C przedstawia tylko liczbę wierszy wynikowych. /N przed każdym wyświetlanym wierszem ukazuje jego numer ( w pliku źródłowym ). Przykłady:
FIND "FOGLE" NAME1 NAME2 wyświetla wszystkie wiersze NAME1 i NAME 2 zawierające ciąg znaków FOGLE
DIR B: | FIND/V"ABC"wyświetla wszystkie nazwy plików z napędu dyskowego B, zawierające ciąg znaków ABC.
======================================================================================================
FORMAT --- Formatowanie lub kasowanie dysków. Występują następujące opcje:
/S kopiuje pliki systemowe na dysk;
/C kasuje tylko dane bez ponownego fizycznego formatowania;
/V program FORMAT pyta, czy występuję ciąg znaków "Volume", aby móc nadać nazwę dyskowi. Przykład formatowania dysku w stancji ( napędzie ) C i zapisu na ścieżkach systemowych jądra systemu MS - DOS:
FORMAT C:/S
======================================================================================================
GRAPHICS --- Wyzwala klawisz PRTSC w celu wydrukowania na podłączonej drukarce obrazów graficznych znajdujących się na ekranie.
======================================================================================================
MODE --- Ustawienie parametru dla konsoli ( Np. przedstawienie na ekranie ) lub interfejsów.
MODE COM1:30, N, 8, 1 --- Ustawia pierwszy interfejs V.24 na 300 bodów, brak bitu parzystości ( N;E = parzystość, O = nieparzystość ), 8 bitów danych, 1 bit stopu
MODE COM1:11 --- Przełącza interfejs V.24 na 110 bodów, a pozostałe parametry pozostają bez zmian.
MODE 40 ( lub 80 ) --- W podłączonym monitorze przełącza na 40 ( lub 80 ) znaków /wiersz
MODE CO 40 --- Przełącza wyjście video na monitor kolorowy pracujący w trybie "kolorowym" z 40 znakami na wiersz
MODE PTYPE=PR2300 --- Ustawia znaki sterujące dla drukarki typu PR 2300, muszą one występować w pliku PRINTCAP systemu MS-DOS
MODE LPT1:80,6 --- Ustawia drukarkę 1 na 80 znaków w wierszu i 6 punków odległości między wierszami ( najczęściej dopuszcza się wartości 6 lub 8 )
MODE LPT1:=COM1 --- Zamienia wyjście z drukarki 1 na interfejs 1 typu V.24;
======================================================================================================
MORE --- Podczas wyprowadzania wyświetla każdorazowo zawartość tylko jednego ekranu i w najniższym wierszu na ekranie zapisuje ponownie MORE, dzięki czemu po naciśnięciu Return wyświetlona będzie następna strona. Przykład:
TYPE NAME | MORE
======================================================================================================
PRINT --- Umożliwia, jak MB/M, wprowadzenie plików tekstowych na drukarkę podczas wykorzystywania innych komend ( Spooler ). Nazwy plików nie należy jednakże uzupełniać ścieżkami katalogu. Możliwe są następujące opcje: /T kasuje bufor; /C umożliwia przeskoczenie pojedynczych plików z pewnej ich grupy;/P wybiera natomiast poszczególne pliki z danej grupy w celu ich wydrukowania. Przykład:
PRINT /T*.TXT kasowanie bufora, wybór wszystkich plików TXT
PRINT NAME.TXT / C plik NAME nie powinien zostać wyprowadzony.
======================================================================================================
PROMT --- Pozwala na zdefiniowanie innego znaku Promt niż ">". Bez tego parametru zdefiniowany jest zwykły znak Promt. Zdefiniowane zostaną również następujące znaki specjalne oraz ich ciągi:
$ --- symbol dolara
d --- akualna data
v --- numer wersji MS - DOS
q --- symbol większości :>
b --- kreska pionowa |
s --- spacja
e --- znak escape
t --- aktualny czas
p --- aktualny katalog
n --- ustawiony napęd dyskowy
1 --- symbol mniejszości :<
- --- symbol CR-LF (nowy wiersz)
h --- cofnij
f --- znak równości :=
======================================================================================================
RECOVER --- Zaznacza uszkodzone sektory dyskietki ( dzięki temu nie są one dalej stosowane ). Podanie symbolu napędu dyskowego w postaci parametru umożliwia sprawdzenie całego dysku. Jeżeli następnie nazwa pliku ( Wildcards "*" i "?" są dozwolone ), wtedy MS - DOS próbuje uratować plik w jakikolwiek możliwy sposób oraz zaznacza również miejsce błędu.
======================================================================================================
RESTORE --- Przepisanie plików z dyskietek Backup na dysk twardy. W tym przypadku występują opcje i kody wyjścia jak w komendzie BACKUP. Przykład:
RESTORE A: C:
======================================================================================================
SETLANG --- Wobec stosowania w różnych krajach narodowych zestawów znaków i innych układów klawiszy, w komputerach z systemem MS - DOS występuję w pamięci RAM tabela zmiany kodu klawiatury. SETLANG ładuje ją z dysku systemowego, przy czym nazwę pliku należy podać wraz z wymaganym rozmieszczeniem klawiszy ( powinna występować zgodność pomiędzy opisem klawiatury ). Przykład wyboru:
SETLANG KEYBGR
======================================================================================================
SORT --- Sortowanie pliku, zwykle według alfabetu. Użycie opcji /R pozwala na sortowanie w odwrotnej kolejności, a opcja /+ umożliwia rozpoczęcie sortowania w określonym numerze wiersza. W omawianym przykładzie plik NAME zostanie posortowany od drugiego wiersza, wobec czego pozostaje nie zmienione miejsce na nagłówek tekstu:
SORT NAME/ +2
======================================================================================================
SYS --- Służy do zapisu plików systemowych MSDOS.SYS i IO.SYS oraz COMMAND.COM na dyskietce z wolnymi ścieżkami systemowymi. Przykład:
SYS B:
======================================================================================================
TREE --- Wyświetlanie wszystkich katalogów i ścieżek stacji dyskowej. Za pomocą opcji /F listowane są także nazwy plików. Przykład:
TREE A:/F
Centrumreklamy.com
Kreator stron internetowych - strona bez programowania